2020
III
17
wt.

Działania w ramach projektu zostają zawieszone

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

„Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Tarnowo Podgórne jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Tarnowo Podgórne, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Tarnowo Podgórne dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu
w odpowiednim terminie.             

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.


Załącznik: Gmina Tarnowo Podgórne –„Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”