Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pałacu Jankowice

Pałac Jankowice  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  serwisu Pałac Jankowice.

 • Data publikacji serwisu: 2019-05-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Nagłówki i etykiety.
  Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 2. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 3. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystania z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak , by były one dostępne ( np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie ).
  Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Pałacu Jankowice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pałacu Jankowice mieści się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 62-080 Jankowice

 • Jednostka funkcjonuje w dwóch budynkach: w budynku pałacu i oficyny.
 • Do obiektów można dotrzeć środkami komunikacji publicznej: wejścia znajdują się ok. 300 m od najbliższego przystanku autobusowego.
 • W każdym budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z  niepełnosprawnością.
 • Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny parking.
 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Pałacu Jankowice i Oficyny.
 • Budynek oficyny jest parterowy, natomiast wejście do pałacu dla osób z niepełnosprawnościami możliwe jest drzwiami głównymi wyposażonymi w podnośnik dla osób z niepełnosprawnosciami, schodołaz oraz rampę. Podnośnik dla osób z niepełnosprawnościmi prowadzący na I i II piętro pałacu znajduje się na parterze. Platforma oraz schodołaz są obsługiwane przez pracowników pałacu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w biurze pałacowym. Schodołaz umożliwia transport osób na wózku po schodach na piętro (z pomocą obsługi obiektu). UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane.
 • Komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie ( z wyłączeniem piwnicy, do której prowadzi schodołaz ) ;
  Komunikacja pionowa – windy.
 • Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne ( Pałac Jankowice ), konserwator ( Pałac Jankowice, Oficyna ), audioprzewodnik, tablica tyflograficzna na parterze budynku w języku braila, na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń na parterze i I piętrze zamontowano tabliczka w języku braila z numeracją i nazwą pomieszczeń.
 • Audioprzewodnik posiada audiodyskrypcję, która umożliwia przekazywanie drogą słuchową, werbalną opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. W Audioprzewodniku dostępna jest osobna ścieżka dźwiękowa, możliwa do wyboru dla zainteresowanych.
  Audioprzewodniki można pobrać w punkcie informacyjnym Pałacu Jankowice.
 • Strona internetowa posiada aplikację mobilną. Aplikacja jest formą audioprzewodnika pozwalającego na zwiedzanie Pałacu w Jankowicach za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja dostępna jest w języku polskim oraz angielskim. Aplikacja wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru tekstu. Aplikację można pobrać ze strony https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.jankowicepalac.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym pałacu są pracownicy dyżurujący w biurze pałacowym (biuro znajduje się po lewej stronie od wejścia), a w budynku oficyny jest pracownik sekretariatu mieszczącej się w nim Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym.
 • W budynku pałacu znajdują się dwie pętle indukcyjne (w biurze przy wejściu oraz na Sali Koncertowej)
 • Do obu budynków może wejść osoba z psem asystującym.
 • Zarówno w budynku pałacu, jak i oficyny nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).W ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zgłoszenia potrzeby, jesteśmy w stanie zapewnić kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego.
 • W budynku Pałacu Jankowice na parterze po lewej stronie tuż przy biurze obsługi zamontowano tablicę tyflograficzną w języku braila  z rozkładem pomieszczeń na parterze. Nie ma natomiast takiej tablicy w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na I piętrze i na II piętrze. Na parterze i na I piętrze zamontowano na drzwiach tabliczki z oznaczeniem pomieszczeń w języku braila.